PLC : คุณค่าของความเป็นครู คุณค่าของความเป็นคน

PLC : คุณค่าของความเป็นครู คุณค่าของความเป็นคน

ในบทความนี้จะเป็นการเล่าถึงลำดับขั้นตอนในการพูดคุยกัน โดยมีกระบวนการในการตั้งคำถามเพื่อให้คุณครูได้พูดคุยกันอย่างมีทิศทางและไปสู่เป้าหมายของการสร้างชุมชนมืออาชีพครู

Read More