PLC : คุณค่าของความเป็นครู คุณค่าของความเป็นคน


ทบทวนเป้าหมายและตัวตนในความเป็นครู (Goal)คำถามและกิจกรรมที่ได้ทำในวง PLC (ช่วงแรก)

 • ช่วงนี้เป็นไงบ้าง รู้สึกยังไง
 • เรื่องที่อึดอัดอยากระบาย
 • คิดว่าตัวเองเป็นครูแบบไหน เรือจ้าง แม่พิมพ์ แสงเทียน
 • เสริมเรื่องปรัชญาครู (ถ่ายทอด/ต้นแบบ/พัฒนาต่อยอด/สร้างการเปลี่ยนแปลง/ความแตกต่างหลากหลาย)
 • ถ้าออกแบบเองได้อยากเป็นครูที่แทนด้วยรูปอะไร (เราอยากเห็นตัวเองเป็นครูแบบไหน)
 • ความรู้สึกต่างกันไหม (อันนี้ลืมทำครับ)


สิ่งที่ได้จากช่วงแรก

 • ครูหลายท่านสะท้อนสิ่งที่ตนเองเป็นผ่านความเชื่อที่ตนเองเลือกให้กับเพื่อนในวงฟัง รวมถึงการกลับมาให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ที่แตกต่าง และเชื่อมโยงไปถึงนักเรียนด้วย เช่น ถ้าครูถนัดการถ่ายทอดผ่านการพูดให้ฟังอย่างเดียว อาจทำให้เด็กที่ถนัดลงมือทำเรียนรู้ได้ไม่ดี และไม่สนใจเรียน หรือถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่า นักเรียนของเราไม่ถนัดการเรียนรู้ผ่านการอ่านหรือเขียน เราอาจขยายวิธีการสอนให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การดูภาพ การฟัง หรือลงมือทำมากขึ้นได้


อะไรที่ฆ่าความสนุกในการเป็นครูของเรา (Reality)

 • ครูทบทวนตนเองผ่านคำถามที่ว่า "อะไรที่ฆ่าความสนุกในการเป็นครูของเรา"
 • ชวนคุยและหาข้อสรุป

ซึ่งปัญหาที่ครูพูดถึงมีประเด็นคร่าว ๆ ดังนี้

 • ระบบเอกสาร งานซ้ำซ้อน
 • หลักสูตร การค้นหาตัวเองของนักเรียน
 • การทำงานเป็นฝ่ายแต่ขาดการทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • พฤติกรรมนักเรียน


เราแก้ปัญหาอะไรก่อนดี (Opportunity)คำถามและกิจกรรมที่ได้ทำในวง PLC (ช่วงหลัง)

 • เราอยากเห็นปัญหาไหนถูกแก้ก่อน ใครมีวิธีอะไรที่พอนึกออกบ้าง
 • ล้อมวงชวนคุยว่าวิธีไหนน่าสนใจบ้าง

คุณครูเลือกปัญหาหลัก 2 เรื่องคือ

 • ระบบเอกสาร งานซ้ำซ้อน(ถ้าวางระบบดีจะส่งผลถึงการวิทยฐานะได้ด้วย)
 • หลักสูตร การค้นหาตัวเองของนักเรียน(ถ้าทำสิ่งนี้สำเร็จ ครูจะเหนื่อยน้อยลงนักเรียนจะอยากเรียนมากขึ้น)

* ประเด็นเพิ่มเติม : เสริมเรื่องการพัฒนาครูเรื่องการบริหารการจัดการเงินส่วนบุคคล เพื่อช่วยเรื่องการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อให้ครูสบายใจในการทำงานและการมีชีวิตที่ดีขึ้น


เริ่มยังไงดี ไปไหนต่อ (Way forward)คำถามและกิจกรรมที่ได้ทำในวง PLC (ต่อเนื่อง)

 • ทำอะไรต่อเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย (น้อยแต่มาก)
 • อาจใช้ PA เป็นแกน ใช้ PLC+นิเทศ(แผน วิจัย Site)+Lesson Study+ Open Classroom+Team teaching)

ควรมีการพูดคุยอย่างจริงจังในเรื่องของการแก้ระบบเอกสารให้ครูก่อน เพราะครูสะท้อนว่า ถ้างานเอกสารลดลง ก็จะมีเวลาในการเตรียมการสอนมากขึ้น ถ้ามีเวลามากขึ้น ครูจะสุขภาพดี ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลไปถึงห้องเรียนและนักเรียนได้


ถอดบทเรียนให้ครูสะท้อนตนเองผ่าน 3I

 • I like ชอบ...
 • I learn เรียนรู้ว่า...
 • I wish ครั้งหน้าหวังว่า...

จากทั้งหมด 3 ชั่วโมงที่ได้ร่วมวงคุย PLC สามารถสรุปด้วย GROW Model ดังนี้

สามารถอ่านหรือติดตามกระบวนการจัด PLC ในครั้งอื่นได้ทางลิงก์ด้านล่าง

https://sites.google.com/dusitaram.ac.th/romklao/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/plc-reform?authuser=0